Aktualizace návrhu plánu oprav

V posledních týdnech a dnech se v souvislosti s provedenou rekonstrukcí obytných pater domů podstatně zhoršil stav našich výtahů. Jednáme o tom s OTISem, problém není jednoduchý a proto i přes oboustrannou snahu jsme dosud nedostali konkrétní nabídku na odpovídající opravy. Je ale už zřejmé, že tyto, zatím neplánované opravy (revitalizace) výtahů musíme v potřebném rozsahu zahájit neprodleně a že to budou opravy drahé. Musíme tomu přizpůsobit plán oprav, alespoň odhadem v něm rezervovat potřebné prostředky a předložit jej vlastníkům ke schválení ještě na letošním shromáždění 20.6.2019. Upravený návrh plánu oprav (aktualizace k 16.6.2019) je na těchto webových stránkách připojen v sekci „dokumenty“. Více informací k danému problému podává materiál „Rozšířený příběh našich výtahů“, rovněž zde uvedený v sekci „dokumenty“

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 20.6.2019

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, IČ: 29021651

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11109, sídlo: Vršovická 1461/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice
___________________________________________________________________________
e-mail: vrumo@vrumo.cz web: www.vrumo.cz

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

20.6.2019 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, vyjádřili tak Vaši vůli a zároveň aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů (bylo usnášeníschopné).

Upozornění:

Dle Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené kontaktní dotazníky – registrační listy, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník – registrační list, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

 1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí, volba orgánů shromáždění
 2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu shromáždění
 3. 18:10 – 18:30 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu k 31.12.2018
 4. 18:30 – 18:50 h Plnění plánu oprav k 31.12.2018, plán na r.2019–21, s výhledem do r.2029
 5. 18:50 – 19:10 h Zpráva o hospodaření za r.2018 – účetní závěrka
 6. 19:10 – 19:30 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r.2018
 7. 19:30 – 19.50 h Volba člena výboru, odměňování volených orgánů SVJ
 8. 19.50 – 20.20 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
 9. 20:20 – 20:25 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463).

Praha, dne 4. června 2019

                            Vladimír Zasadil, v.r.                                                                              Hana Nekolová, v.r.
                             předseda výboru                                                                                 místopředseda výboru

Výtahy na Uzbecké

Výtahy na Uzbecké nám dnes ráno bohužel ještě nepojedou. Postupně zkolaboval druhý a včera večer i třetí výtah. Zatím poslední pokus uvést alespoň dva z nich zpět do provozu skončil v 01.30 neúspěchem. OTIS bude dnes opět pokračovat od 7.00.

Odstávka teplé vody v r. 2019

Pražská teplárenská nám sdělila, že odstávka teplé vody v našich domech se bude konat

od 3.7.2019 do 9.7.2019.

Domovní schůze Uzbecká

Připomínáme, že domovní schůze Uzbecké, proběhne v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463):

ve čtvrtek 30.5.2019 od 19:00 h

Domovní schůze Moskevská

Připomínáme, že domovní schůze Moskevské, proběhne v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463):

ve čtvrtek 23.5.2019 od 19:00 h

Plán oprav 2019-2021

hlavními úkoly v daném období budou:
do r.2021 dokončení rekonstrukce SČD v obytných patrech všech domů (zbývá Vršovická) a připojení EPS na CPO HZS
v r.2022 – 24 výměna , resp. GO výtahů ve všech domech.
Tyto úkoly do roku 2024 pohltí podstatnou část příjmů do fondu oprav (FO) a ve FO nezůstane do r.2022 žádná rezerva. Ostatní úkoly plánu oprav posuneme do pozdějších období. Tak to bude za současné úrovně příspěvků do FO.
Je ale třeba také uvážit trvalou inflaci a současný růst ceny práce, dodávek a služeb.
Výbor je toho názoru, že nyní je třeba FO posílit a navrhuje od 1.1.2020 zvýšení příspěvků do FO o 5 Kč/m2/měs, tedy na 35 Kč/m2/měs.
Návrh bude projednán na domovních schůzích a dle výsledku předložen v červnu 2019 ke schválení shromáždění.
Proto v sekci „dokumenty“ předkládáme vlastníkům návrh plánu oprav ve dvou variantách – pro 30, resp. 35 Kč/m2/měs.
U výtahů navrhujeme preferovat provedení GO, protože kompletní výměna výtahů je zbytečně drahá – jednak musí respektovat nejnovější legislativu a jednak některé nákladné komponenty (vodítka, rámy kabin…) mohou sloužit dál. Nejdůležitější v rámci GO bude výměna ovládací, řídící a zabezpečovací elektroniky, jakož i ovládací a pojezdové mechaniky kabinových i šachetních dveří.
Přitom posoudit, zda by s ohledem na možnosti financování nebylo lépe rozložit opravy výtahů do delšího období. V prvním pořadí pak opravit osobní výtahy na Moskevské a Uzbecké, pak na Vršovické a nakonec výtahy nákladní. Demontované díly osobních výtahů bychom mohli deponovat jako náhradní pro výtahy nákladní, které by mohly sloužit ještě několik let.
Zahájit přípravu sběrem odborných informaci, nabídek i názorů samotných vlastníků…

Odstávka vody na Vršovické se přesouvá na 26.4.

Z technických důvodů se dříve avizovaná odstávka vody na Vršovické 1461, 62 přesouvá ze 16.4. ještě jednou, tentokrát na 26.4.2019 v čase od 8.00 do 10.00 hodin. Týká se to teplé i studené vody
Stavebník děkuje sousedům za pochopení a omlouvá se za případné potíže.

ODSTÁVKA VODY NA VRŠOVICKÉ 1461, 62

Vážení sousedé,
za účelem připojení vody do rekonstruovaného nebytového prostoru č. 1461/293 (dříve Griffin, nově lékařské ordinace) bude nutné na nezbytnou dobu uzavřít přívod studené vody, který je pro oba domy čp. 1461, 62 společný.
Aby provoz všech ostatních bytových i nebytových jednotek v obou domech byl narušen co nejméně, bude odstávka provedena v noci z UT 16.4. na ST 17.4. v době mezi 02:00 – 06:00h.

2019 DOMOVNÍ SCHŮZE A SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

 • čtvrtek 16.5.2019 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462
 • čtvrtek 23.5.2019 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
 • čtvrtek 30.5.2019 v 19:00 h UZBECKÁ

Shromáždění vlastníků se bude konat ve čtvrtek 20.6.2019 od 17.00 v konferenční místnosti ZŠ U Vršovického nádraží.