Oprava dlažby na terase - poptávka

Poškození dlažby na terase přibývá. Otevíráme proto poptávkové řízení na jeho opravu. Jde především o nové uložení 80 dlaždic, které se viklají a dodání 4 nových dlaždic, které jsou rozlámané. Plný text poptávky najdete zde v sekci Dokumenty. Je též zveřejněn cestou serveru Poptávej.cz.

FILMAŘI

Vážení vlastníci,
jak jste již sami mohli vidět, hemží se to dnes u nás filmaři a jejich technikou.
Má to docela rychlý spád a tak Vás informuji Vás alespoň dodatečně, že po dnešní denní přípravě proběhne filmování dnes od 19 do 22 hodin a to na terase mezi domy a v průjezdu. Provoz domů a garáží nebude pokud možno vážněji narušován, kouřové a zvukové efekty nebudou používány. Běhen zítřka bude vše zlikvidováno a provoz bude opět normální.
Příjemnější stránkou věci je, že za krátkodobý pronájem našich společných prostor nám zaplatí filmaři 80 tis.Kč.
Bude to jako vždy příjem vlastníků, který jim bude individuálně připsán v rámci ročního vyúčtování záloh za rok 2022.
Omlouvám se za to, že tuto informaci Vám za výbor podávám tentokrát až dodatečně

ZVONKY

Poruch zvonků a stížností na ně je nyní mnoho. Jako příčina poruch byla označena nevhodná konstrukce a z ní plynoucí nedostatečná odolnost stávajících zvonkových tabel u vchodů do domů, zejména při opakovaných demontážích za účelem změn vizitek vlastníků.
Výborem bylo rozhodnuto o jejich výměně za odolnější provedení. To bylo dodáno a zaplaceno, ale má vady, které jsou předmětem reklamace. Byly průběžně reklamovány a tím se práce zdržují. Musíme čekat na průběžné řešení reklamaci a vlastníky musíme ještě požádat o trpělivost.

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam 2022

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,


Do složky „Dokumenty“ http://vrumo.cz/dokumenty/923/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 29.6.2022.
Písemné hlasování se konalo ve dnech 22.5.-12.6.2022.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 29.6.2022, který zpracovala kontrolní komise.
Hlasování se zúčastnilo 77,5 % hlasů všech vlastníků.
• Obě usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena.

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Úprava malých výtahů na Mo a Uzb, zapojení do duplexu

Nástup a odstavení výtahu na Moskevské začne v pondělí 4.7. 2022, kdy začnou práce na elektroinstalaci. Ty budou trvat přibližně 4 – 5 dní. Poté, bude výtah zprovozněn.

Nástup na výměnu elektroinstalace výtahu na Uzbecké, předpokládáme od pondělí 11.7. 2022 a předpokládáme opět 4 – 5 dní, když bude vše bez komplikací.

Po zprovoznění elektroinstalace, začneme s mechanikou. Tady se bude jednat o odstávky výtahů maximálně v rámci pracovní doby – 7:00 – 15:00.

Termín na výměnu trakčních kol a nosných lan, je s těžkou partou (mechanici, kteří tuto část realizovali u prvních výtahů) předjednán na  poslední týden v červenci. O přesném termínu a délce odstávky Vás budeme ještě předem informovat.

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY v roce 2022

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská nám dopisem sdělila, že odstávka teplé vody v našich domech se bude konat 

od 15.7.2022 do 20.7.2022

 

Účetní závěrku za rok 2021 zkontrolovala Kontrolní komise SVJ

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

k případným dotazům sdělujeme, že účetní závěrku za rok 2021, o které se hlasuje, byla zkontrolována kontrolní komisí našeho společenství.
Zápis z kontrolní komise je umístěn na vrumo.cz a je také součástí podkladů k Vašemu rozhodování, které Vám budou doručeny.
Na základě výsledků kontroly pak na poslední stránce zápisu kontrolní komise doporučuje vlastníkům účetní závěrku za rok 2021 schválit.

Hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

přestože pandemie Covid-19 je v současném období na ústupu a vládní opatření jsou rozvolňována, žádné garance pozitivního vývoje v následujícím období roku však nemáme. Proto bylo výborem rozhodnuto z důvodu ochrany zdraví nesvolávat ještě v tomto roce fyzické shromáždění vlastníků a provést odpovídající hlasování v souladu se stanovami společenství opět písemnou formou per rollam.

Hlasování se bude konat od 22.5. do 12.6.2022

  1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 22.5.2022 obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, dokument „Rozhodnutí mimo zasedání“ a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové adresy má u správní firmy evidováno 92 % našich vlastníků, zbylým 8 % dáme obálku s podklady do jejich poštovních schránek.
  2. Hlasovací lístek je potřeba si vytisknout a u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. Podpis nemusí být ověřený. (Hlasovací lístek vložíme také duplicitně vytištěný i do všech poštovních schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu).
  3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte jako v loňském roce do výrazně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky u vchodu do správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za účast, neboť každý hlas je důležitý a svou účastí pomůžete k tomu, aby nebyla narušena správa, včetně údržby našich domů.
Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do neděle 12.6.2022 do 24.00 h, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00.
Případně je možné hlasovací lístek poslat elektronicky do datové schránky správní firmy FIRST (identifikační číslo je fek6ih4).

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).

Filmaři duben 2022

Filmování proběhne:

  1. v parku na cizím pozemku. Naše domy budou v pozadí. Filmová agentura pro tento účel očistila jižní stranu našeho areálu od graffiti.
  2. v noci ze 4. na 5.4. na našem pozemku v průjezdu, východně od vjezdu do garáží. Filmová dislokační agentura Stilking Films uhradí za pronájem dle Smlouvy o dočasném užívání prostoru 50 000 Kč, které budou jako vždy v obdobných případech rozděleny poměrným způsobem vlastníkům v rámci ročního vyúčtování služeb (za rok 2022).

Garáže budou přístupné po dobu natáčení jen dvousměrně z ulice Moskevská, regulační službu zajistí Stilking Films. Dozor a koordinaci ze strany SVJ zajistí domovní služba p. Konigsbauer (702950333)

Převzetí obytných pater v č.p. 1462 do užívání

Vážení vlastníci,

v úterý 22.3.2022 proběhne převzetí společných částí domu v obytných patrech po rekonstrukci do užívání.

K účasti zveme všechny vlastníky z č.p. 1462. Zahájíme v 16 hod. v 8.patře před výtahy.

Za investora – Vladimír Zasadil
za TDI – Tomáš Jirman
za dodavatele – Michal Hrubín