Čipy

 Hlášení ztrát  a výroba nových  čipů,  závady v úklidu    
      Problémy s čipy se řeší  vždy po předchozí tel. domluvě a to každou druhou středu v 18:40 v kanceláří SVJ vždy před schůzí výboru.

Pro výrobu nových čipů je nutno předložit k nahlédnutí  " rozpis služeb". Dle počtu osob přihlášených na služby se přidělují čipy + 1kus navíc.  Pravidla pro přidělování čipů 


         Přístup pomocí čipu do prostoru kontejnerů – komunální odpad
      

Osoby (fyzické, právnické) podnikající v objektech našeho SVJ by měly mít svůj označený  kontejner na odpad a vlastní smlouvu na svoz. Nemohou tedy ukládat odpady do kontejnerů pro komunální odpad. Firmy provádějící rekonstrukce bytů, nebytů jsou povinny odstranit odpad neprodleně!!! 
      

      Základním právním předpisem upravujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Zákon o odpadech označuje právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jako původce odpadů a klade na ně celou řadu povinností. Nejzákladnější povinnosti shrnuje hierarchie nakládání s odpady:
      

  • předcházení vzniku odpadů- příprava k opětovnému použití
  • recyklace odpadů
  • jiné využití odpadu (energetické využití)
  • odstranění odpadů.
  • Ze zákona o odpadech vyplývá, že jako původce odpadů je podnikatel povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími (např. i s obaly od svačin, použitými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů. 
  • Nejzákladnější povinnosti původců odpadu jsou shrnuty v § 16 odst. 1 zákona o odpadech


   

            Kubásek Vítězslav tel.:   777 033 898          kubasek@vrumo.cz