ZTRÁTY A NÁLEZY

Dnes byly před vchodem do domu čp. 1463 nalezeny klíče.

Vyzvednout si je můžete po dohovoru s V.Zasadilem v kanceláři výboru SVJ

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY v roce 2021

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská nám sdělila, že odstávky teplé vody v našich domech se budou konat

od 25.7.2021 do 29.7.2021

od 30.8.2021 do 31.8.2021

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Do složky „Dokumenty“ http://vrumo.cz/dokumenty/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 2.6.2021. Písemné hlasování se konalo ve dnech 2.5.-23.5. Zápis bude též vyvěšen v info skříňkách.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 4.6.2021, který zpracovala kontrolní komise.

• Hlasování se zúčastnilo 85,3 % hlasů všech vlastníků.
• Všechna usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena. 

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Hlasování per rollam skončeno - předběžné výsledky

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

protože pandemická situace nedovolila už podruhé svolat řádné shromáždění, v nouzi jsme rozhodli k nejdůležitějším usnesením, důležitým pro další činnost našeho shromáždění, dospět metodou per rollam. Možnost odevzdávat hlasovací lístky skončila včera, tj. 23.5.2021.

Pro hlasování per rollam občanský zákoník, § 2014, požaduje pro schválení jakéhokoli návrhu usnesení minimálně 50% hlasů ze 100% hlasů všech vlastníků.

Předběžně však můžeme již dnes napsat, že bylo dosaženo účasti cca 86% ze 100% všech hlasů vlastníků a to je mnohem vyšší účast, než kdykoli předtím na řádném shromáždění.
A co více, cca 79% všech hlasů hlasovalo ve prospěch všech navržených usnesení.

Oficiální výsledky budou zveřejněny zápisem cca do 14 ti dnů, po kontrole výborem a následně i kontrolní komisí.

Výbor za tyto výsledky děkuje vlastníkům, kteří se nad návrhy usnesení zamysleli, hlasování se aktivně zúčastnili a odevzdali řádně vyplněné a podepsané hlasovací lístky. Dali tím najevo, že na dalších osudech a činnosti našeho SVJ jim opravdu záleží.
Výbor to vnímá jako závazek a váží si takto vyjádřené důvěry vlastníků.

SVJ a hlasování "per rollam"

SVJ a povinnost konat shromáždění v době pandemie koronaviru – hlasování per rollam
Podle veřejně dostupných informací je v současné době v České republice více než 70.000 společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“).[1] Mnohá SVJ se nyní z důvodu zákazu shromažďování osob potýkají s problémem, jak odhlasovat potřebná usnesení, když není možné se sejít osobně a uspořádat tak klasické shromáždění za osobní účasti vlastníků jednotek. Zákon navíc ukládá povinnost statutárnímu orgánu, aby svolal shromáždění vždy tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka.[2]

Zákonodárci se nastalý problém pokusili vyřešit prostřednictvím zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid“). Dle § 19 tohoto zákona může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.[3]

Některá SVJ mají podmínky hlasování per rollam určeny ve svých stanovách. Pokud tomu tak skutečně je, bude se postup při hlasování per rollam řídit podmínkami určenými ve stanovách. Dovolím si však tvrdit, že stanovy většiny SVJ možnost hlasování per rollam vůbec neupravují. Dle výše citovaného ustanovení § 19 odst. 1 může SVJ hlasovat formou per rollam i za situace, že stanovy tento způsob hlasování neupravují.

Nestanoví-li zákon nebo stanovy podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.[4]

V případě SVJ je nejvyšším orgánem shromáždění dle § 1205 odst 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). V případě shromáždění určí podmínky rozhodování per rollam statutární orgán, kterým je dle § 1205 odst. 1 OZ výbor. Stanovy SVJ pak zpravidla určují, že za výbor jedná navenek předseda výboru. V praxi to tedy znamená, že to bude zpravidla předseda výboru, kdo určí podmínky rozhodování per rollam a oznámí je v dostatečném předstihu před rozhodováním. Co přesně znamená dostatečný předstih, lex covid nedefinuje. Nicméně analogickým postupem lze dovodit, že by podmínky rozhodování měly být členům sděleny alespoň tolik dnů před rozhodováním, kolik dnů musí být členům zaslána pozvánka před „klasickým“ shromážděním. Pokud tedy stanovy SVJ upravují, že pozvánka na shromáždění musí být členům zaslána nejméně 30 dnů před jeho konáním, mám za to, že tato lhůta musí být dodržena také v případě vyrozumění o podmínkách konání rozhodování per rollam.

Ve sdělení o podmínkách hlasování per rollam by mělo být uvedeno, jakým způsobem bude hlasování probíhat a jakou formou mohou členové hlasovat. Hlasování může probíhat v písemné formě nebo prostřednictvím technických prostředků. V úvahu připadá také kombinace více možností a tedy, že někteří z členů budou hlasovat např. osobně podpisem na příslušném návrhu rozhodnutí, a jiní členové prostřednictvím pošty nebo e-mailu. Oblíbeným se v současné době stává také rozhodování prostřednictvím videokonference. Zde však nastává problém zejména u starších osob, které nemají vždy možnost se videokonferencí zúčastnit.

Poté co budou členové řádně a včas informování o podmínkách hlasování per rollam, může být přistoupeno k samotnému distančnímu rozhodování. Členům bude následně zaslán návrh rozhodnutí vč. podkladů potřebných pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Pokud není ve stanovách, respektive ve sdělení o podmínkách hlasování per rollam, uvedena delší lhůta, platí, že lhůta činí 15 dní. Pokud se vlastník v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Nelze tedy využít princip „kdo mlčí, souhlasí“.

Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek.[5]

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Vyžaduje-li zákon nebo stanovy, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis vlastníka jednotky na vyjádření úředně ověřen.[6]

Notářský zápis jakožto veřejná listina byl dříve vyžadován u změny stanov SVJ. Toto však již dnes neplatí, neboť od 1. 7. 2020 se pro změnu stanov SVJ nevyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu), a to podle § 1200 odst. 5 OZ.

Pro jistotu doplňuji, že ani rozhodnutí o změně stanov společenství vlastníků jednotek vzniklých do 31. 12. 2013 podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nemusí mít formu veřejné listiny, což také judikoval Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 8 Cmo 202/2016.

Pokud byste nyní v rámci rozhodování per rollam řešili také změnu stanov, nelze než doporučit, abyste v rámci nových stanov umožnili konat v budoucnu rozhodování per rollam a jeho podmínky stanovili přímo ve stanovách SVJ. Nelze totiž předpokládat, jak dlouho bude trvat účinnost zákona lex covid a tedy možnost hlasovat per rollam i pro SVJ, v jejichž stanovách není rozhodování per rollam jinak upraveno.

Po rozhodování per rollam statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

Ačkoliv je s hlasováním per rollam stále spojeno mnoho administrativních formalit, věřím, že nové zkušenosti s touto formou hlasování učiní rozhodování per rollam využívanějším i po skončení současného stavu způsobeného pandemii koronaviru.

zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/svj-a-povinnost-konat-shromazdeni-v-dobe-pandemie-koronaviru-hlasovani-per-rollam-112200.html

Datová schránka SF First má identifikační číslo: fek6ih4

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

domluvili jsme s naší správní firmou First, že pokud zde nebydlíte a máte datovou schránku, je možné poslat vyplněný hlasovací lístek do jejich datové schránky (identifikační číslo je fek6ih4). (Hlasovat do datové schránky mohou všichni vlastníci.)

Kontrolní komise doporučuje účetní závěrky schválit

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

z dotazů prvních dvou dnů hlasování bychom chtěli připomenout, že obě účetní závěrky (za rok 2019 a 2020), o kterých se hlasuje, byly zkontrolovány kontrolní komisí.
Zápis z kontrolní komise je vždy připojen za účetní závěrku, na jeho poslední stránce je konstatováno, že kontrolní komise doporučuje vlastníkům obě účetní závěrky schválit.

Za výbor:
Hanka Nekolová

Písemné hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Covid ohrožuje naše zdraví i chod našeho společenství.

V uplynulém roce nebyly epidemiologické podmínky ke svolání shromáždění. V tomto roce už musíme shromáždění uskutečnit. Učiníme to tedy písemně, podle covidového zákona.

Hlasování se bude konat od 2.5. – 23.5.2021

  1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 2.5. obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, Rozhodnutí o konání mimo zasedání a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové schránky má evidováno 92 % našich vlastníků, se zbylými 8 % jsme již dohodnuti, že dostanou podklady do poštovních schránek.
  2. Hlasovací lístek je potřeba u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. (Podpis nemusí být ověřený). Hlasovací lístek vložíme vytištěný i do Vašich schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu.
  3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte do speciálně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za spolupráci, neboť každý hlas se počítá a pomůžete k tomu, aby pandemie nezastavila opravy a správu našich domů.

Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do 23.5.2021, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).


Za výbor V.Zasadil. v.r. předseda,                    Hana Nekolová v.r. místopředseda

MČ Praha 10 rozdává respirátory zdarma pro lidi ve finanční tísni

MČ Praha 10 reaguje na páteční rozhodnutí Vlády ČR, a rozdává zdarma respirátory.
Jsou určeny pro obyvatele Prahy 10, kteří jsou ve finanční tísni, nebo ochranné prostředky nedokážou sehnat v obchodech blízko svého bydliště.
Respirátory budou lidé dostávat přes okénko infocentra (budova B) v úterý 23.2. od 8:00 do 17:30.
Na místě budou dodržované rozestupy, na které budou dohlížet zaměstnanci radnice.
Městská část tak pomáhá svým občanům, kteří na respirátory nemají finance, nebo je ve svém okolí neseženou.

ELEKTŘINA 2021

V tomto klastru bude výbor formou následných komentářů podávat informace o poruchách, odstávkách i další informace, týkající se dodávky elektřiny v průběhu roku 2021