POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 20.6.2019

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, IČ: 29021651

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11109, sídlo: Vršovická 1461/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice
___________________________________________________________________________
e-mail: vrumo@vrumo.cz web: www.vrumo.cz

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

20.6.2019 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, vyjádřili tak Vaši vůli a zároveň aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů (bylo usnášeníschopné).

Upozornění:

Dle Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené kontaktní dotazníky – registrační listy, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník – registrační list, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

  1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí, volba orgánů shromáždění
  2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu shromáždění
  3. 18:10 – 18:30 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu k 31.12.2018
  4. 18:30 – 18:50 h Plnění plánu oprav k 31.12.2018, plán na r.2019–21, s výhledem do r.2029
  5. 18:50 – 19:10 h Zpráva o hospodaření za r.2018 – účetní závěrka
  6. 19:10 – 19:30 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r.2018
  7. 19:30 – 19.50 h Volba člena výboru, odměňování volených orgánů SVJ
  8. 19.50 – 20.20 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
  9. 20:20 – 20:25 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463).

Praha, dne 4. června 2019

                            Vladimír Zasadil, v.r.                                                                              Hana Nekolová, v.r.
                             předseda výboru                                                                                 místopředseda výboru

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.