Čipy

Hlášení ztrát a výroba nových čipů, závady v úklidu

Problémy s čipy se řeší vždy po předchozí tel. domluvě a to každou druhou středu v 17:40 v kanceláří SVJ vždy před schůzí výboru.
Pro výrobu nových čipů je nutno předložit k nahlédnutí " Výpočtový list". Dle počtu osob přihlášených na služby se přidělují čipy + 1kus navíc. Pravidla pro přidělování čipů

Přístup pomocí čipu do prostoru kontejnerů – komunální odpad

Osoby (fyzické, právnické) podnikající v objektech našeho SVJ by měly mít svůj označený kontejner na odpad a vlastní smlouvu na svoz. Nemohou tedy ukládat odpady do kontejnerů pro komunální odpad. Firmy provádějící rekonstrukce bytů, nebytů jsou povinny odstranit odpad neprodleně!!!
Základním právním předpisem upravujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Zákon o odpadech označuje právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jako původce odpadů a klade na ně celou řadu povinností. Nejzákladnější povinnosti shrnuje hierarchie nakládání s odpady:
- předcházení vzniku odpadů- příprava k opětovnému použití
- recyklace odpadů
- jiné využití odpadu (energetické využití)
- odstranění odpadů.
- Ze zákona o odpadech vyplývá, že jako původce odpadů je podnikatel povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími (např. i s obaly od svačin, použitými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů.
- Nejzákladnější povinnosti původců odpadu jsou shrnuty v § 16 odst. 1 zákona o odpadech

Kubásek Vítězslav tel.: 777 033 898 kubasek@vrumo.cz