28. 1. 2010

A K T U A L I T Y

Nekolová

V Praze dne 28.1.2010

Vážení sousedé,

vzhledem k dotazům na „vrácení nájemného“ od „Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10“ (dále též „společenství“) je třeba připomenout, že:

Na schůzi společenství, následující ihned po ustavující členské schůzi společenství dne 21.10.2009 pod vedením pí. M. Soudilové, bylo jediným bodem hlasování o výši příspěvku na správu domu (fond oprav). Shromáždění vlastníků při tomto hlasování odsouhlasilo stávající výši nájmu (příspěvku na správu domu) do 31.12.2009 včetně a od 1.1.2010 odsouhlasilo příspěvek na správu domu (fond oprav) ve výši 40,– Kč/m2:

Pro: 2 481 150 hl.

Proti: 13 110 hl.

Zdrželo se: 6 760 hl.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že o možnosti vracení „nájemného“ zaplaceného do konce roku 2009 nebylo vůbec hlasováno a nelze tedy tyto finanční prostředky vracet jednotlivým vlastníkům jednotek. Tyto zaplacené příspěvky na správu domu se zaznamenávají na evidenčním listu každého jednotlivého vlastníka jednotky. Vzhledem k odsouhlasené výši příspěvků na správu domu do konce roku 2009 přispěje MČ Praha 10 nemalou částkou na opravy městem zanedbaného majetku, který je nyní v našem vlastnictví.

U vlastníků jednotek, kteří neplatili v období od 6.6.2009 do 31.12.2009 tento příspěvek na správu domu (ve výši sazby předchozího nájemného za m2) vzniká vůči MČ Praha 10 a našemu společenství (od doby zápisu vlastníka jednotky do Katastru nemovitostí) dluh. Tito vlastníci jsou v účetním systému vedeni jako dlužníci.

Dle stanov našeho společenství vlastníků má člen společenství (vlastník jednotky) povinnost na základě čl. XIV odst. 2 písm. b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku.

Po vyúčtování nákladů na správu domu a provedení finančního vypořádání s MČ Praha 10 budou známy přesné částky a dlužníci budou vyzváni k zaplacení. V případě, že tak v daném termínu neučiní, bude výbor společenství s MČ Praha 10 spolupracovat při vymáhání dlužných částek od neplatičů (= dlužníků, kteří nebudou chtít uhradit dluh), a to v případě potřeby i soudní cestou. Na základě článku VII odst. 10 písm. c) stanov společenství má výbor jménem společenství povinnost vymáhat plnění povinností uložených členům společenství.

Údaje o neplatičích budou zveřejněny (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů). Každý z těchto neplatičů totiž „odčerpává“ finanční prostředky z příspěvků těch, kteří řádně platí na shromáždění vlastníků odhlasované platby na správu domu!

Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu za rok 2009 (teplo, TUV, vodné, stočné atp.) budou vyúčtovány přímo ze strany MČ Praha 10 v obvyklých termínech tak, jak bylo zvykem v předchozích letech.

Zpracoval: Jiří Suchomel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.