21. 3. 2010

Zpráva pro vlastníky č. 6

Nekolová

V Praze dne 21.3.2010

Vážení sousedé,

dovolte mi, abych Vás tímto informoval o dalším vývoji „Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10“ (dále též „společenství“).

Z kroků avizovaných v dřívějších oznámeních vlastníkům jednotek:

  • došlo k registraci společenství u finančního úřadu k dani z příjmu právnických osob,
  • bylo provedeno vyklizení společných prostor domů z důvodu splnění protipožárních směrnic a předpisů,
  • bylo ukončeno fyzické převzetí společných částí domu od MČ Praha 10, nafocení nedostatků a vad,
  • byla uzavřena smlouva se správcovskou firmou pověřenou správou domu v prohlášení vlastníka.

Nad rámec těchto kroků byly na výzvu stavebního odboru MČ Praha 10 odstraněny podhledy pod stropem podloubí na ulici Vršovická. Stavební úřad totiž vyzval zástupce společenství (výbor), aby – cituji: „..zjednali nápravu a zajistili konstrukci podhledu pod stropem podloubí Vršovická …tak, aby konstrukce podhledu, která je velmi špatném technickém stavu možným zřícením neohrožovala chodce pod podloubím…“ a poučení: „..nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídí..“ a „…podle § 179 písm. a) stavebního zákona se za správní delikt uloží pokuta do 200 000 Kč….“ Na základě výzvy stavebního úřadu muselo být do 30 dnů vypracováno posouzení technického stavu autorizovaným inženýrem. Vypracovaný posudek doporučil odstranění podhledů a mimo jiné konstatoval, že „..hlavní příčina degradace konstrukcí podhledů spočívá v dlouhodobém zatékání v ploše teras, zejména přes dilatační spáry a zatékání v místech napojení vodorovné plochy na stěny a zábradlí teras. Zejména podle intenzity korozí napadených nosných pozinkovaných profilů, jejich zúžení a deformace poukazuje na to, že příčina zatékání trvá již min. 6–8 let…“ Z posudku vyplývá, že MČ Praha 10 nás vyzvala k odstranění závady, kterou sama po léta svého vlastnictví i přes zadokumentovaná hlášení o špatném technickém stavu teras a o jejich zatékání neřešila…Ve spolupráci s odborníky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků bude řešeno posouzení zanedbání péče původního vlastníka při správě majetku. Podkladem pro posouzení bude, mimo posudků teras a domů, i korespondence bývalých nájemníků (současných vlastníků) s MČ Praha 10, v níž upozorňují na technický stav domu a odpovědi města. Tyto dokumenty byly poskytnuty vlastníky výboru k dispozici.

V současnosti jsou přepracovávány smlouvy o zajištění služeb spojených s užíváním bytu (voda, odvoz odpadků, teplo, teplá voda atp.) z MČ Praha 10 na naše společenství. Část těchto smluv již byla uzavřena, zbytek bude uzavřen v nejbližší době. Např. uzavření nové smlouvy na úklidové práce bez prostředníků uspořilo z prostředků společenství desítky tisíc korun ročně oproti původní smlouvě uzavřené ze strany města.

Dalším úkolem, kterým se výbor společenství zabývá, je převedení smluvních vztahů spojených s nájmem společných prostor společenství. Jedná se zejména o pronájem střechy mobilnímu operátorovi T-mobile Czech Republic a.s. a různé reklamní plochy. Příjem z těchto pronájmů je příjmem jednotlivých vlastníků jednotek podle výše jejich podílu na společných částech domu.

Výbor žádal MČ Praha 10 o poskytnutí kopií smluv uzavřených v souvislosti s nájmem spolčených prostor již v prosinci 2009. Po dalších jednáních a rozšíření žádosti i o předložení povolení umístění firemních označení a vyčíslení výše příjmů od 6.6. do 31.12.2009 (od vzniku společenství), byly tyto smlouvy předány až v druhé polovině února 2010. Podrobným rozborem bylo zjištěno, že předané dokumenty nejsou úplné, vykazují mnoho nesrovnalostí a nejasností a k některým označením provozoven nebyla dokumentace předložena vůbec. Dne 12.3.2010 byla na podatelnu MČ Praha 10 podána žádost o doplnění chybějících údajů a kvalifikované vyčíslení všech příjmů z nájmu všech společných prostor. Až po vyčíslení těchto příjmů bude možno vypočítat částku přináležející jednotlivým vlastníkům jednotek tak, aby si tito vlastníci jednotek mohly tuto částku zahrnout do svého daňového přiznání.

V otázce dlužníků, kteří neplatili nebo neplatí příspěvky na správu domu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, byly zaslány první výzvy k zaplacení dluhu, neboť přesné výše dlužných částek jsou již známy. V případě, že dlužníci budou upomínky považovat za bezpředmětné a nebudou jevit snahu o zaplacení dluhu, budou tito vlastníci jednotek považováni za neplatiče. Vymáhání dlužných částek od neplatičů bude probíhat v souladu se zákonem.

Do poloviny měsíce dubna bude dokončen návrh finančního vypořádání za rok 2009 ze strany MČ Praha 10 k posouzení orgánům společenství. Výbor společenství poté provede kontrolu výpočtu příjmů a oprávněnost výdajů ze strany původního vlastníka. Po oboustranném odsouhlasení finančního vypořádání zašle MČ Praha 10 finanční prostředky na účet společenství a bude moci být uzavřeno účetnictví roku 2009 a vyhotovena účetní závěrka roku 2009. Schválení účetní závěrky bude projednáno na shromáždění vlastníků, které bude svoláno v zákonné lhůtě.

Program shromáždění vlastníků bude projednáván na domovních schůzích. Tyto schůze budou pořádány po jednotlivých domech a svolávány vývěskou na nástěnce, na webových stránkách, případně vhozem do poštovní schránky vlastníků jednotek. Předmětem projednávání bude zejména plán oprav, do kterého výbor navrhuje zařadit zejména:

• zabezpečení vchodů proti vstupu neoprávněných osob elektronickým čipovým systémem a osazením vstupních dveří odolných proti vandalismu,

• osazení vodoměrů na studenou vodu, osazení termostatických ventilů, regulátorů a digitálních poměrových měřidel na měření tepla,

• výměna oken a případné zateplení budov; bude provedeno posouzení možnosti využití některého z programů financování Ministerstvem životního prostředí,

• terasy – vyřešení zatékání a oprava dilatačních spár.

K jednotlivým položkám plánu oprav jsou v současné době zpracovávány posudky a studie proveditelnosti. Na základě těchto posudků bude vyčíslena přibližná finanční náročnost jednotlivých akcí a v případě jejich schválení na shromáždění vlastníků bude vypracována projektová dokumentace s podrobným kontrolním rozpočtem (na každou akci zvlášť), který bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele. Další položky do plánu oprav budou známy po dokončení posudků např. na výtahy ve všech domech, technický stav lodžií na ulici Vršovická, kanalizace v suterénu ulice Moskevská atp.

Zpracoval: Jiří Suchomel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *