29. 3. 2010

Ke komentářům vlastníků jednotek

Nekolová

Vážení vlastníci jednotek,

reaguji na komentáře k předchozím článkům.

Jestliže má kdokoliv z vlastníků jednotek dojem, že by mohl být našemu společenství prospěšný svou radou i činem, ať se tedy dostaví na jednání výboru a pomůže nám řešit problémy našeho společenství. Dokud si totiž všichni neuvědomí, že výbor není to samé jako město, ale že je složený z vlastníků jednotek a je tedy na stejné lodi a má stejné zájmy jako ostatní vlastníci jednotek, tak bude stále docházet k nedorozuměním. Bohužel žádný z nespokojených vlastníků možnosti zúčastnit se jednání výboru osobně nevyužil, ačkoliv o této možnosti věděl… Vyřešily by se tím také mnohé „záhady“ a rádoby kauzy. Pro jistotu připomínám sdělení pana předsedy (uveřejněné i na vrumo.cz), že schůze výboru jsou zpravidla každou středu od 18,00 hodin a probíhají již na „vlastní půdě“ v prostorech mandlovny-sušárny v suterénu objektu Uzbecká a každý sudý termín (dle data) je volně přístupný (bez předchozího dohovoru) pro všechny, kteří mají zájem o dění ve společenství.

Laické právní rozbory, „dobře míněné rady“ a šíření poplašných zpráv některými členy našemu společenství spíše škodí. Veškeré důležité kroky já osobně konzultuji s panem Janem Halíkem, spolupracovníkem pana JUDr. Lébla ze Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků. S ním jsem konzultoval i sjednání mandátní smlouvy se správcovskou firmou pověřenou výkonem správy v prohlášení vlastníka (TOMMI holding, s.r.o.) Jedná se tedy o stejnou osobu správce, ale již nejsme spojeni pupeční šňůrou s městem a správní firma je za svou činnost odpovědná našemu společenství a nikoliv městu, kterému byla a je činnost správce a jeho povinnosti víceméně lhostejná. Uzavření této mandátní smlouvy bylo nutné pro lepší fungování našeho společenství a do dalšího shromáždění vlastníků má správcovská firma možnost ukázat svůj pozitivní přístup k záležitostem našeho společenství. Mimochodem: čl. VII.14 stanov našeho společenství, v němž je určeno, kolik hlasů je zapotřebí ke změně správce si do našich stanov „propašovalo“ původní vedení správcovské firmy (pí. Soudilová), ve vzorových stanovách ministerstva tento článek neexistuje…

Zároveň se domnívám, že svolání shromáždění pouze za tímto účelem bez možnosti předložit vlastníkům jednotek další podstatné záležitosti společenství ke schválení, jako jsou např. výsledky hospodaření za rok 2009, plán oprav s kvalifikovaným odhadem nákladů a další záležitosti, o kterých se zmiňuji ve svých dalších příspěvcích, by pouze mařilo časem a penězi vlastníků jednotek na organizaci schůze (doporučené dopisy, pronájem sálu atp.).

Připomínám, že pro město, TOMMI i ostatní subjekty jsme jako společenství začali skutečně existovat až po zápisu do rejstříku společenství a přidělení identifikačního čísla (7.1.2010). Byl jsem prakticky u všech jednání před zápisem společenství a ať na nich tvrdil co kdo chtěl, nakonec po nás VŽDY vyžadovali IČ. Veškerá jednání se ukazovala jako planá a město nás a naše požadavky víceméně ignorovalo.

Zveřejňování smluv na webových stránkách výbor společenství v současné době neplánuje. Hlavním důvodem je fakt, že na webových stránkách mají k těmto údajům přístup i jiné osoby, než jsou vlastníci jednotek v našem společenství. Nic to ale nemění na tom, že podle čl. XIV. 1 stanov našeho společenství má právo každý člen společenství nahlížet do smluv sjednaných společenstvím. Stačí se domluvit. Pro úplnost opět připomínám, že existence webových stránek a obecné zveřejňování zápisů ze schůzí výboru a dalších dokumentů na netu je dobrovolnou iniciativou výboru a nikoliv jeho povinností. Výbor tím usiluje o co největší transparentnost. Ke kontrole jeho činnosti je oprávněna kontrolní komise zvolená na ustavujícím shromáždění vlastníků.

Výbor dále uzavírá smlouvy ve věcech předmětu činnosti společenství dle čl. VIII. 9. písm. b), které přímo vyplývají z povahy výboru jako výkonného orgánu společenství (uzavření smluv na zabezpečení služeb spojených s užíváním domu) a akvizice smluv, jejímž předmětem je převzetí práv a závazků původního vlastníka ve vztahu ke společným částem domu (reklamy, antény mobilního operátora, atp.). Při zpochybňování těchto smluv se jedná o nepochopení podstaty činnosti výboru společenství. Tyto smlouvy totiž zabezpečují např. vyvážení odpadků, dodávky tepla, teplé vody atp.

S pozdravem

Jiří Suchomel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.