24. 10. 2010

Zpráva pro členy společenství

Libor Bulant

Zpráva pro členy Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

Vážení sousedé, členové společenství,

dovolte mi, abych Vás informoval o posledním dění v našem společenství.

Vzhledem ke změnám stanoviska MČ Praha 10 ve věci finančního vypořádání došlo k výraznému posunu v této záležitosti. Zástupci města nechali provést právní rozbor závěrů shromáždění ze dne 21.10.2009, na kterém byly odsouhlaseny výše příspěvků na správu domu (někdy nesprávně označované jako „fond oprav“) do konce roku 2009 (ve výši stávajícího nájemného) a na rok 2010 (ve výši 40 Kč/m2).

Když MČ Praha 10 zjistila, že by musela doplatit „ze svého“ vysoké částky za bytové i nebytové jednotky ve svém vlastnictví (cca 4 mil. Kč), hledala možnost, jak se tohoto závazku zbavit. K doplacení příspěvků na správu domu na úroveň ostatních vlastníků (podle výše jejich spoluvlastnických podílů) by MČ P 10 mohla přistoupit, ale k této dohodě nebyla vůle.

Dle právního posudku JUDr. Pavloka se MČ Praha 10 zavazuje uhradit pouze náklady na správu domu vzniklé v tomto období a to ve výši svého podílu na společných částech domu. Městská část zpochybnila závěry deklarované paní Soudilovou na ustavujícím shromáždění a vrátila se k výkladu z kupních smluv. Tento postup uplatní MČ zpětně i k dalším společenstvím vlastníků, které vznikly privatizací obecního majetku. Na základě žádosti výboru společenství bylo Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků, jehož jsme členy, zpracováno stanovisko, které bohužel potvrzovalo posudek JUDr. Pavloka. Konstatovali, že za období od vzniku společenství (6.6.2009) do shromáždění, na němž byla stanovena výše příspěvku na správu domu (21.10.2009) „nemá MČ povinnost platit zálohy, neboť nebyly shromážděním vlastníků stanoveny. I když MČ neplatí zálohy, uhradí svůj podíl na správě domu podle svého spoluvlastnického podílu.“

Podle původního vyúčtování „fondu oprav“ v návrhu finančního vypořádání mělo být od vzniku našeho společenství dne 6.6.2009 do 31.12.2009 naspořeno od vlastníků (včetně MČ P10) celkem téměř 14,8 mil. Kč. Náklady na správu domu za stejné období byly ve výši cca 1,7 mil. Kč. Celkové „čisté příjmy“ použitelné na opravy a běžnou správu našich objektů by pak byly ve výši cca 13,1 mil. Kč.

Při „novém“ vypořádání se příjem na správu domu ztenčil na necelé 4,7 mil. Kč, jelikož se příspěvky na správu domu započítávají až od shromáždění dne 21.10.2009, na kterém byla odsouhlasena výše přípěvků na správu domu. Od této částky je ještě nutno odečíst náklady vzniklé od tohoto data do konce roku 2009 ve výši cca 0,63 mil. Kč. Disponibilní příjem pro opravy a běžnou správu za rok 2009 je tedy pouze něco málo přes 4 mil. Kč. Kvůli poklesu příjmů o celkem 8 mil. Kč je nutné přehodnotit priority v původně schváleném plánu oprav, který počítal i s těmito příjmy.

Náklady od vzniku společenství (6.6.2009) do 20.10.2009 ve výši cca 1,04 mil. Kč jsou rozpočítány na jednotlivé spoluvlastníky podle jejich podílů na společných částech domu. MČ P 10 se na těchto nákladech podílí částkou 0,54 mil. Kč, zbytek je rozpočítán na další vlastníky a bude uhrazen ze zálohových plateb na správu domu, které hradili vlastníci ve výši nájemného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami (ve výši nájemného) od 6.6.2009 do 20.10.2009 a náklady na správu domu za totéž období (u většiny vlastníků se náklady pohybují v řádech tisíců Kč) bude Městskou částí Praha 10 vrácen zpět vlastníkům. Současně s vracením přeplatků záloh na správu budou vlastníkům vráceny i částky placené jako poplatky za vybavení bytu za období od 6.6.2009 do 31.12.2009. Tyto částky se pohybují v částkách řádově desítek až stovek korun. Celkem město vrátí vlastníkům ze svého účtu přes 4 mil. Kč. Přibližně stejnou částku „ušetří“ MČ Praha 10 ze svého rozpočtu.

Poznámka k finančnímu vypořádání: Dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů měl původní vlastník, MČ Praha 10, svolat ustavující shromáždění do dvou měsíců od vzniku společenství, tedy nejpozději do 6.8.2009. Vzhledem k posunutí termínu ustavujícího shromáždění o dva a půl měsíce za zákonem stanovenou dobu a změně způsobu finančního vypořádání „ušetřila“ MČ Praha 10 cca 2,1 mil. Kč, které by jinak přispěla na správu domu. Bohužel v zákoně o vlastnictví bytů neexistuje žádná sankce za pozdní svolání ustavujícího shromáždění…

Při jednání na ekonomickém odboru, kterého se zúčastnili členové výboru, byl dojednán postup při vracení plateb přijatých na účet města v době mezi vznikem společenství 6.6.2009 a dnem, kdy bylo odsouhlasena výše příspěvků na správu domu (21.10.2009) snížená o náklady vzniklé v tomto období. Prakticky řečeno: příspěvky na správu domu budou na evidenčních listech vlastníků evidovány až od 21.10.2009. Za období od vzniku SVJ do shromáždění se do „fondu oprav“ neušetřila díky postoji města ani koruna… Platby vlastníků (ve výši nájemného), které jednotliví členové společenství platili na účet MČ Praha 10 i po vzniku společenství (6.6.2009) od nichž budou odečteny náklady podle výše jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu budou z účtu městské části vráceny zpět vlastníkům.

Praktický příklad: byt o velikosti 65 m2, který byl zapsaný na nového majitele v katastru nemovitostí 30.6.2009, majitel zaplatil od vzniku společenství do konce roku celkem cca 31 000,– Kč:

  • Platby od 30.6.2009 do 20.10.2009 cca 19 000,– Kč
  • Náklady podle výše spoluvlastnického podílu od 30.6.2009 do 20.10.2009 cca 2 000,– Kč
  • Přeplatek, který bude vracet MČ Praha 10 cca 17 000,– Kč
  • Platby od 21.10.2009 do 31.12.2009 budou zapsány na evidenčním listu vlastníka jako jeho příspěvek na správu domu (do „fondu oprav“) za rok 2009 cca 12 000,– Kč

Pozn.: náklady na správu domu od 6.6.2009 do 29.9.2009 jdou na vrub MČ Praha 10. V tomto konkrétním případu se jedná o cca 400 Kč.

Výše přeplatku se samozřejmě liší podle velikosti podlahové plochy bytu, termínu zápisu v katastru nemovitostí a výši zaplacených záloh.

Pro zajištění výplaty finančních prostředků přímo vlastníkům je potřeba (pro aktualizaci datových souborů), aby se vlastník jednotky dostavil s občanským průkazem na provozovnu správní firmy TOMMI holding, spol. s r.o. na adrese Baškirská 1408/9, Praha 10 z důvodu ověření zasílací adresy k výplatě finanční hotovosti nebo pro ověření, či doplnění bankovního účtu k zaslání.

Termín návštěvy zvolte od 1.11.2010 do 26.11.2010 v čase určeném pro veřejnost (Po-Pá 8,00–9,00 hod, Po+St.13,00–17,30 hod.), ověřování vyřizuje paní Pavla Dvořáková nebo paní Vladimíra Fidlerová. Po ověření údajů zajistí MČ Praha 10 výplatu přeplatků vlastníkům.

Další zprávy:

V současné době probíhá výběrové řízení na výměnu vodoměrů na teplou vodu a osazení vodoměrů na studenou vodu ve všech objektech našeho společenství.

Po revizi projektové dokumentace (PD) na otopnou soustavu, kterou se podařilo získat z majetkoprávního odboru MČ Praha 10, bude provedeno výběrové řízení na dodavatele systému otopné soustavy (termoregulační ventily, termoregulační hlavice a související práce na regulační soustavě). Tato projektová dokumentace byla vypracována v letech 2004 až 2005, ale k realizaci rekonstrukce otopné soustavy město nepřistoupilo. O existenci této PD se zástupci společenství dozvěděli náhodou díky jednáním na úřadu městské části. Získání této dokumentace, která nebyla dostupná v archivu stavebního úřadu, značně ulehčilo přípravu rekonstrukce otopné soustavy a ušetřilo cca 100 tis. Kč na vypracování PD. Samotná realizace – výměna termoregulačních ventilů a hlavic musí být provedena začátkem nebo koncem topné sezóny.

V současné době taktéž probíhá dopřesňování specifikací na vstupní portály a po schvalovacím řízení z úrovně stavebního úřadu dojde k jejich realizaci pravděpodobně ještě do konce letošního roku.

Zpracoval: Jiří Suchomel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.