9. 4. 2012

INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU

Nekolová

Tato informace navazuje na naši níže uvedenou zprávu ze 4.3.2012:

1) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2010

Úkol je splněn. Výbor na schůzi dne 4.4. za přítomnosti zástupců KK schválil opravné vyúčtování za rok 2010, předložené firmou Tommi. Následně bude rozesláno doporučenou poštou jednotlivým vlastníkům bytových a nebytových jednotek. Termín pro vypořádání přeplatků a nedoplatků je stanoven na 31.5.2012.

2) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2011

Plnění úkolu zahájeno. Termín 30.6.2012 bude dodržen.

3) Vyúčtování příjmů z pronájmu ploch pro reklamy a antény za léta 2009–2011

Úkol je splněn a na schůzi výboru 4.4. bylo schváleno rozhodnutí vyplatit podíly vlastníkům za roky 2010 a 2011, včetně způsobu vyúčtování a vyplacení podílů. Zároveň výbor požádal o stanovisko kontrolní komisi. Podíly budu vyplaceny převodem na účet vlastníka jednotky. Jsou vyúčtovány na každou jednotku a v jejím rámci na každého vlastníka za období, ve kterém danou jednotku vlastnil. Vlastníkům bude do schránek dán formulář, který bude obsahovat relevantní informaci se žádostí o výplatu podílů, které vlastník vyplní, uvede číslo účtu a předá pověřenému členu výboru, kterým je p. Bulant. Více viz následné informace od p. Bulanta na internetu a v informačních skříňkách v jednotlivých domech.

4) Plán oprav

Rekonstrukce topného systému (úkol plánu oprav z r. 2011) bude předána firmou Ulimex , včetně návrhu algoritmu vyúčtování tepla, v dubnu 2012 (dosud Ulimexem nepředáno). Seminář pro vlastníky jednotek „Otopný systém našich domů a topení v našich bytech“ proběhl ke spokojenosti přítomných vlastníků dne 22.3.2012.

K úkolům plánu oprav č. 4, 5, 6 (Výtahy) probíhají jednání se servisní firmou, kontrola provozní dokumentace, analýzy častých závad, jejichž cílem je vytvořit podklady k rozhodnutí o optimální variantě oprav (repasí) výtahů. Je zvažována i jejich postupná výměna. Rozhodnutí lze očekávat přibližně do jednoho měsíce.

V souvislosti s nimi byl otevřen i úkol plánu oprav č. 11 (Průsaky spodních vod do výtahových šachet na Moskevské). O způsobu opravy bude rozhodnuto po provedení rozboru vzorků vody a stanovení jejich původu.

Byl otevřen úkol plánu oprav č. 8 (oprava schodiště na terasu) a bude k němu zahájeno výběrové řízení, zaměřené na způsob opravy a dodávky prací.

Byla zahájena realizace úkolu plánu oprav č. 18 – Opravy slaboproudé elektroinstalace v domě Uzbecká 1463.

Za výbor SVJ Vladimír Zasadil, 8.4.2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *